چندین سال است که ظروف یک‌ بار مصرف به صورت خواسته و ناخواسته مهمان سفره و زندگی ما شده است. تا چند سال پیش که استفاده از ظروف یک بار مصرف پلاستیکی هنوز در میان مردم متداول نشده بود، مردم نذری ها و ذخیرهسازی مواد غذایی خود را در کاسه های فلزی و یا ملامین […]